Contains all features of free version and many new additional features.

Lựa chọn mô hình chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam.

15

Tác giả:

 • Giáo sư – Tiến sĩ Lê Qúy Phượng – Nguyên Phó tổng cục trưởng tổng cục Thế dục thể thao
 • Á hậu Qúy bà Nguyễn Thu Hương – TGĐ Nam Hương Corp – Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu và nhân hiệu

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu mô hình chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam, đó là: 8 yếu tố cốt lõi và 13 bước. Các yếu tố và các bước này có vai trò rất quan trọng đối với VĐV, HLV, các nhà quản lý tiến hành xây dựng thương hiệu cá nhân hiện nay và tương lai.

Từ khóa: Mô hình, thương hiệu cá nhân, chiến lược, xây dựng, vận động viên thành tích cao, Việt Nam

Abstract: Research results of Selection of the model personal brand building strategy for high performance athletes of Vietnamis including: 8 core factors and 13 steps. This factors and steps have very important role for elites athletes, coachs, managers build personal branding now and the future.

Keywords: model, personal branding, strategy, build,high performance athletes, Vietnam

         1.Đặt vấn đề.

         Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV thành tích cao Việt Nam có ý nghĩa xã hội và nhân văn rất cao. Chiến lược này giúp cho VĐV có động lực và niềm động viên cổ vũ rất lớn cả về vật chất và tinh thần để VĐV không ngừng rèn luyện, bảo vệ hình ảnh và nâng cao thành tích thể thao.Trên cơ sở nghiên cứu khung lý thuyết chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân của nhiều tác giả, chuyên gia trên thế giới cùng với kinh nghiệm bản thân nghiên cứu vấn đề này trên 10 năm nay, đề tài tiến hành lựa chọn mô hình chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam, với các công việc cụ thể như sau:(1) Xác định các yếu tố cơ bản (cốt lõi) hình thành nên thương hiệu cá nhân của một VĐV xuất sắc và Xác lập các bước để xây dựng thương hiệu cá nhân cho một VĐV thể thao xuất sắc.

         2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Đề tài đã sử dụng các phương pháp: Phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn chuyên gia và phương pháp toán học thống kê.

         3.Kết quả nghiên cứu và bàn luận.

         3.1. Xác định các yếu tố cơ bản (cốt lõi) hình thành nên thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam

Qua tham khảo các tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước như: Goldsmith (2009) [4], Athlete 365 Personal Brand Toolkit (chiến lược 3P) [7], Courtney Hodge, Matthew Walker (2015) [2], Marie-Agnès Parmentier, Eileen Fischer (2012) [5], Sepide Rahmani, Anna Sarhamma (2010) [6], De Chernatony, L. (2001) [3],Hubert Rampersad (2008) [1] và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân NCS, đề tài đã tổng hợp các yếu tố cốt lõi hình thành nên thương hiệu cá nhân gồm:

 • Thành tích cá nhân vượt trội (là một tài năng thiên bẩm).
 • Có môi trường phù hợp để phát triển và tài năng được tỏa sáng.
 • Tìm được những đối tác hợp tác đúng đắn và đáng tin cậy để phát triển tài năng.
 • Thương hiệu của bạn luôn được bổ sung để phản ánh các thử thách bạn đang đương đầu, những điều bạn học hỏi được cũng như sự phát triển bản thân, thương hiệu của bạn.
 • Kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu và sống có chiến lược đã đề ra và triển khai một cách bài bản với sự hỗ trợ của các chuyên gia về thương hiệu.
 • Có chiến lược đa dạng hóa năng lực cá nhân và thương hiệu cá nhân khi đang ở thời kỳ đỉnh cao căn cứ vào năng lực cốt lõi.
 • Trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, xây dựng sự tín nhiệm dựa trên cơ sở đó.
 • Người phát hiện, đầu tư và dẫn dắt đúng hướng để tài năng được nuôi dưỡng, phát huy.
 • Xác định được chiến lược hậu đỉnh cao đúng đắn nhằm xây dựng được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp dựa vào năng lực cốt lõi.
 • Nâng cao bản thân, quảng bá thương hiệu, tạo dựng các mối quan hệ ấn tượng.
 • Thực hiện các hành động tự hoàn thiện cá nhân, đánh giá các kết quả, áp dụng những gì bạn học hỏi được, nâng cao, điều chỉnh các hành động, hành vi của bạn và tiếp tục suy nghĩ.
 • Tập trung suy nghĩ vào thương hiệu cá nhân với cảm xúc tuyệt vời nhất, công nhận, tin tưởng, sẵn sàng đón nhận, truyền cho toàn bộ năng lượng tích cực.
 • Đánh giá thương hiệu cá nhân và điều chỉnh khi nó không có hiệu quả.
 • –      Kiểm tra để biết chắc rằng thương hiệu của bạn hiệu quả và có biện pháp nếu nó không hiệu quả.

Phỏng vấn các nhà quản lí thể thao, huấn luyện viên và vận động viên cấp cao Việt Nam (n=8) về các yếu tố cốt lõi hình thành nên thương hiệu cá nhân VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam

Sau khi tổng hợp được 13 yếu tố (mục hỏi) hình thành nên thương hiệu cá nhân của một người, luận án tiến hành lập phiếu hỏi (phụ lục 1) và phỏng vấn 04 nhà quản lí thể thao, 02 huấn luyện viên và 02 vận động viên cấp cao Việt Nam. Phiếu phỏng vấn được thiết kết theo hình thức trả lời đồng ý và không đồng ý, ngoài ra có câu hỏi mở để các chuyên gia có thể bổ sung thêm nội dung và thống nhất lựa chọn các yếu tố (mục hỏi) có tỷ lệ >50% đồng ý trở lên để tiến hành các bước tiếp theo. Kết quả phỏng vấn được trình bày qua bảng 1.

Bảng  1. Ý kiến của các nhà quản lí thể thao, huấn luyện viên và vận động viên cấp cao Việt Nam về các yếu tố cốt lõi hình thành nên thương hiệu cá nhân VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam(n=8)

Kết quả phản hồi của các nhà quản lí thể thao, huấn luyện viên và vận động viên cấp cao Việt Nam: Có 02 yếu tố (mục hỏi) có sự đồng ý 100% và 05 yếu tố (mục hỏi) có sự đồng ý >50%. Ngoài ra, có đề xuất cần bổ sung 04 yếu tố:

 • Có nhiều thuận lợi, may mắn trên con đường phát triển để đạt được thành tích thể thao cao, được 5 đề xuất, chiếm 62,5%.
 • Có đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, có khả năng giao tiếp ứng xử, có thái độ sống tích cực của một VĐV thể thao, được 6 đề xuất, chiếm 75%.
 • Nơi sinh sống và làm việc của VĐV thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân, được 5 đề xuất, chiếm 62,5%.
 • Có ngoại hình đẹp, được 4 đề xuất, chiếm 50%.

Như vậy, qua phỏng vấn các nhà quản lí thể thao, huấn luyện viên và vận động viên cấp cao Việt Nam, luận án lưạ chọn được 10 yếu tố (mục hỏi) để xây dựng phiếu phỏng vấn và tiến hành các bước tiếp theo, cụ thể:

 • Thành tích cá nhân vượt trội (là một tài năng thiên bẩm).
 • Có môi trường phù hợp để phát triển và tài năng được tỏa sáng.
 • Tìm được những đối tác hợp tác đúng đắn và đáng tin cậy để phát triển tài năng.
 • Kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu và sống có chiến lược đã đề ra và triển khai một cách bài bản với sự hỗ trợ của các chuyên gia về thương hiệu.
 • Có chiến lược đa dạng hóa năng lực cá nhân và thương hiệu cá nhân khi đang ở thời kỳ đỉnh cao căn cứ vào năng lực cốt lõi.
 • Người phát hiện, đầu tư và dẫn dắt đúng hướng để tài năng được nuôi dưỡng, phát huy.
 • Xác định được chiến lược hậu đỉnh cao đúng đắn nhằm xây dựng được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp dựa vào năng lực cốt lõi.
 • Có nhiều thuận lợi, may mắn trên con đường phát triển để đạt được thành tích thể thao cao.
 • Có đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, có khả năng giao tiếp ứng xử, có thái độ sống tích cực của một VĐV thể thao.
 • Nơi sinh sống và làm việc của VĐV thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân.

Xác định các yếu tố cơ bản (cốt lõi) hình thành nên thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam

Sau khi lựa chọn được 10 yếu tố hình thành nên thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam, luận án tiến hành xây dựng phiếu và tiến hành phỏng vấn (phụ lục 2), đã gửi 17 phiếu, thu về 17 phiếu, trong đó có 09 phiếu của giảng viên, cán bộ quản lí các trường đại học TDTT Bắc Ninh, TDTT TP.HCM, Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Kinh tế Quốc dân, Viện KH TDTT và 08 phiếu cán bộ quản lí của Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT, Trung tâm HLTT Quốc gia Hà Nội. Trình độ chuyên môn của người tham gia phỏng vấn gồm 02 GS, 06 PGS, 06 TS, 03 thạc sĩ. 

Trình độ chuyên môn của người tham gia phỏng vấn được trình bày qua biểu đồ 1.

Biểu đồ 1. Trình độ chuyên môn của người tham gia phỏng vấn

Sau hai lần phỏng vấn cùng một đối tượng, cùng cách thức trả lời và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS, luận án thống nhất chọn các yếu tố (mục hỏi) có kết quả hai lần phỏng vấn đạt tỷ lệ từ 75% trở lên. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các yếu tố cơ bản (cốt lõi) hình thành nên thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam thể hiện qua bảng 3.2.

Bảng 2.  Kết quả phỏng vấn lựa chọncác yếu tố cơ bản (cốt lõi) hình thành nên thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam (n=17)

TTChỉ sốTỉ lệ (%) lần 1Tỉ lệ (%) lần 2Chỉ số ZAsymp. Sig. (2-tailed)
1Thành tích cá nhân vượt trội (là một tài năng thiên bẩm).100,0100,00,000a1,000
2Có đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, có khả năng giao tiếp ứng xử, có thái độ sống tích cực của một VĐV thể thao.87,187,10,000a1,000
3Người phát hiện, đầu tư và dẫn dắt đúng hướng để tài năng được nuôi dưỡng, phát huy.91,889,4-1,414a0,157
4Nơi sinh sống và làm việc của VĐV thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân.52,950,6-1,414a0,157
5Có môi trường phù hợp để phát triển và tài năng được tỏa sáng.100,0100,00,000a1,000
6Tìm được những đối tác hợp tác đúng đắn và đáng tin cậy để phát triển tài năng.81,282,4-0,577a0,564
7Có nhiều thuận lợi, may mắn trên con đường phát triển để đạt được thành tích thể thao cao.45,944,7-1,000a0,317
8Có chiến lược đa dạng hóa năng lực cá nhân và thương hiệu cá nhân khi đang ở thời kỳ đỉnh cao căn cứ vào năng lực cốt lõi.85,987,1-0,577a0,564
9Xác định được chiến lược hậu đỉnh cao đúng đắn nhằm xây dựng được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp dựa vào năng lực cốt lõi.84,783,5-1,000a0,317
10Kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu và sống có chiến lược đã đề ra và triển khai một cách bài bản với sự hỗ trợ của các chuyên gia về thương hiệu.87,184,7-1,414a0,157
 1. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test.

Kết quả ở bảng 2. thể hiện sự đồng nhất về ý kiến trả lời ở hai lần phỏng với chỉ số Asymp. Sig. (p-value) P>0.05. Luận án thống nhất chọn các yếu tố có kết quả hai lần phỏng vấn đạt tỷ lệ từ 75% trở lên.

Với quy ước này, đã loại 02 yếu tố và chọn được 08 yếu tố hình thành nên thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam gồm:

 • Thành tích cá nhân vượt trội (là một tài năng thiên bẩm).
 • Có đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, có khả năng giao tiếp ứng xử, có thái độ sống tích cực của một VĐV thể thao.
 • Người phát hiện, đầu tư và dẫn dắt đúng hướng để tài năng được nuôi dưỡng, phát huy.
 • Có môi trường phù hợp để phát triển và tài năng được tỏa sáng.
 • Tìm được những đối tác hợp tác đúng đắn và đáng tin cậy để phát triển tài năng.
 • Có chiến lược đa dạng hóa năng lực cá nhân và thương hiệu cá nhân khi đang ở thời kỳ đỉnh cao căn cứ vào năng lực cốt lõi.
 • Xác định được chiến lược hậu đỉnh cao đúng đắn nhằm xây dựng được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp dựa vào năng lực cốt lõi.
 • Kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu và sống có chiến lược đã đề ra và triển khai một cách bài bản với sự hỗ trợ của các chuyên gia về thương hiệu.

3.2. Xác lập các bước để xây dựng thương hiệu cá nhân cho một VĐV thể thao xuất sắc

Qua tham khảo các tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước như: Goldsmith (2009), Athlete 365 Personal Brand Toolkit (chiến lược 3P), Courtney Hodge, Matthew Walker (2015), Marie-Agnès Parmentier, Eileen Fischer (2012), Sepide Rahmani, Anna Sarhamma (2010), De Chernatony, L. (2001),Hubert Rampersad (2008) đề tài đã tổng hợp các bước để xây dựng một thương hiệu cá nhân gồm 15 bước sau:

 • Hiểu rõ chính mình thông qua việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân.
 • Phân tích đối thủ trên thị trường để tìm ra lỗ hổng, điểm  yếu của đối thủ và cách thức đối thủ đang truyền thông trên thị trường.
 • Nghiên cứu nhà tài trợ tiềm năng và công chúng mục tiêu để từ đó xây dựng chiến lược thương hiệu cá nhân phù hợp với đối tượng nhà tài trợ tiềm năng và công chúng mục tiêu này.
 • Xác định biểu tượng mà thương hiệu cá nhân ấy hướng tới (bao gồm: Tạo một tên gọi mang tính định vị thương hiệu cá nhân; Tạo dựng tính cách mà thương hiệu cá nhân ấy muốn công chúng nhớ tới; Tạo dựng hình tượng mà thương hiệu ấy muốn công chúng nhớ tới hoặc yêu mến).
 • Xây dựng bộ công cụ thương hiệu cá nhân (bao gồm: Website mang thương hiệu cá nhân; fanpage; app; kênh youtube riêng; những hình ảnh mang dấu ấn cá nhân; email marketing; xuất bản những ấn phẩm mang dấu ấn cá nhân).
 • Học hỏi và nâng cao khả năng của bản thân trong các lĩnh vực cần thiết bổ trợ cho chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân như giao tiếp báo chí, truyền thông, nói chuyện trước công chúng để  trở thành người có khả năng truyền cảm hứng tới người hâm mộ thể thao.
 • Trở thành diễn giả trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nhằm truyền cảm hứng tới công chúng.
 • Tìm kiếm cho mình một đội ngũ cộng sự có chuyên môn về thương hiệu và đáng tin cậy để hợp tác trong việc xây dựng chiến lược, phát triển các mối quan hệ và tiếp thị hình ảnh đến với công chúng cũng như các nhà tài trợ tiềm năng.
 • Tham gia các hoạt động cộng đồng ngoài giải đấu chuyên môn nhằm tạo dựng sự gắn kết với công chúng và gia tăng mức độ gắn kết với nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng.
 • Duy trì thành tích trong lĩnh vực mình hoạt động. Phải trở thành chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực mình lựa chọn để thương hiệu cá nhân có cơ hội duy trì và phát triển bền vững.
 • Xây dựng câu chuyện thương hiệu nhằm truyền cảm hứng và tạo cảm xúc tích cực cho công chúng.
 • Tương tác thường xuyên trên mạng xã hội và biến mạng xã hội trở thành công cụ kết nối với người hâm mộ và nhà tài trợ tiềm năng.
 • Kết nối với mạng lưới chuyên gia cùng ngành để học hỏi và tạo dựng uy tín cá nhân.
 • Xây dựng mạng lưới khách hàng và nhà tài trợ tiềm năng.
 • Tạo dựng hệ sinh thái hay còn gọi là fan club để duy trì sự ảnh hưởng tới công chúng.

Sau khi tổng hợp được 15 bước để xây dựng một thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam, luận án tiến hành xây dựng phiếu và tiến hành phỏng vấn (phụ lục 3), đã gửi 17 phiếu, thu về 17 phiếu, trong đó có 09 phiếu của giảng viên, cán bộ quản lí các trường đại học TDTT Bắc Ninh, TDTT TP.HCM, Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Kinh tế Quốc dân, Viện KH TDTT và 08 phiếu cán bộ quản lí của Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT, Trung tâm HLTT Quốc gia Hà Nội. Trình độ chuyên môn của người tham gia phỏng vấn gồm 02 GS, 06 PGS, 06 TS, 03 thạc sĩ. 

Luận án thống nhất chọn các bước có kết quả hai lần phỏng vấn đạt tỷ lệ từ 75% trở lên. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bước để xây dựng thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam thể hiện qua bảng 3.3.

Bảng 3.  Kết quả phỏng vấn lựa chọncác bước để xây dựng thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Nam (n=17)

TTNội dungTỉ lệ (%) lần 1Tỉ lệ (%) lần 2Chỉ số ZAsymp. Sig. (2-tailed)
1Hiểu rõ chính mình thông qua việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân.100,0100,00,000a1,000
2Phân tích đối thủ trên thị trường để tìm ra lỗ hổng, điểm  yếu của đối thủ và cách thức đối thủ đang truyền thông trên thị trường.87,187,10,000a1,000
3Nghiên cứu nhà tài trợ tiềm năng và công chúng mục tiêu để từ đó xây dựng chiến lược thương hiệu cá nhân phù hợp với đối tượng nhà tài trợ tiềm năng và công chúng mục tiêu này.90,690,60,000a1,000
4Xác định biểu tượng mà thương hiệu cá nhân ấy hướng tới (bao gồm: Tạo một tên gọi mang tính định vị thương hiệu cá nhân; Tạo dựng tính cách mà thương hiệu cá nhân ấy muốn công chúng nhớ tới; Tạo dựng hình tượng mà thương hiệu ấy muốn công chúng nhớ tới hoặc yêu mến).52,950,6-1,414a0,157
5Xây dựng bộ công cụ thương hiệu cá nhân (bao gồm: Website mang thương hiệu cá nhân; fanpage; app; kênh youtube riêng; những hình ảnh mang dấu ấn cá nhân; email marketing; xuất bản những ấn phẩm mang dấu ấn cá nhân).100,0100,00,000a1,000
6Học hỏi và nâng cao khả năng của bản thân trong các lĩnh vực cần thiết bổ trợ cho chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân như giao tiếp báo chí, truyền thông, nói chuyện trước công chúng để  trở thành người có khả năng truyền cảm hứng tới người hâm mộ thể thao.81,282,4-,577a0,564
7Trở thành diễn giả trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nhằm truyền cảm hứng tới công chúng.45,944,7-1,000a0,317
8Tìm kiếm cho mình một đội ngũ cộng sự có chuyên môn về thương hiệu và đáng tin cậy để hợp tác trong việc xây dựng chiến lược, phát triển các mối quan hệ và tiếp thị hình ảnh đến với công chúng cũng như các nhà tài trợ tiềm năng.85,985,90,000a1,000
9Tham gia các hoạt động cộng đồng ngoài giải đấu chuyên môn nhằm tạo dựng sự gắn kết với công chúng và gia tăng mức độ gắn kết với nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng.84,783,5-1,000a0,317
10Duy trì thành tích trong lĩnh vực mình hoạt động. Phải trở thành chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực mình lựa chọn để thương hiệu cá nhân có cơ hội duy trì và phát triển bền vững.85,984,7-1,000a0,317
11Xây dựng câu chuyện thương hiệu nhằm truyền cảm hứng và tạo cảm xúc tích cực cho công chúng.83,584,7-1,000a0,317
12Tương tác thường xuyên trên mạng xã hội và biến mạng xã hội trở thành công cụ kết nối với người hâm mộ và nhà tài trợ tiềm năng.87,187,10,000a1,000
13Kết nối với mạng lưới chuyên gia cùng ngành để học hỏi và tạo dựng uy tín cá nhân.50,649,4-1,000a0,317
14Xây dựng mạng lưới khách hàng và nhà tài trợ tiềm năng.84,784,70,000a1,000
15Tạo dựng hệ sinh thái hay còn gọi là fan club để duy trì sự ảnh hưởng tới công chúng.95,395,30,000a1,000
 1. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test.

Kết quả ở bảng 3. thể hiện sự đồng nhất về ý kiến trả lời ở hai lần phỏng với chỉ số Asymp. Sig. (p-value) P>0.05. Luận án thống nhất chọn các yếu tố có kết quả hai lần phỏng vấn đạt tỷ lệ từ 75% trở lên.

Với quy ước này, đã loại 02 bước và chọn được 13 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân của một VĐV thể thao thành tích cao Việt Namgồm:

Bước 1. Hiểu rõ chính mình thông qua việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân.

Bước 2. Phân tích đối thủ trên thị trường để tìm ra lỗ hổng, điểm  yếu của đối thủ và cách thức đối thủ đang truyền thông trên thị trường.

Bước 3. Nghiên cứu nhà tài trợ tiềm năng và công chúng mục tiêu để từ đó xây dựng chiến lược thương hiệu cá nhân phù hợp với đối tượng nhà tài trợ tiềm năng và công chúng mục tiêu này.

Bước 4. Xác định biểu tượng mà thương hiệu cá nhân ấy hướng tới (bao gồm: Tạo một tên gọi mang tính định vị thương hiệu cá nhân; Tạo dựng tính cách mà thương hiệu cá nhân ấy muốn công chúng nhớ tới; Tạo dựng hình tượng mà thương hiệu ấy muốn công chúng nhớ tới hoặc yêu mến).

Bước 5. Xây dựng bộ công cụ thương hiệu cá nhân (bao gồm: Website mang thương hiệu cá nhân; fanpage; app; kênh youtube riêng; những hình ảnh mang dấu ấn cá nhân; email marketing; xuất bản những ấn phẩm mang dấu ấn cá nhân).

Bước 6. Học hỏi và nâng cao khả năng của bản thân trong các lĩnh vực cần thiết bổ trợ cho chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân như giao tiếp báo chí, truyền thông, nói chuyện trước công chúng để  trở thành người có khả năng truyền cảm hứng tới người hâm mộ thể thao.

Bước 7. Tìm kiếm cho mình một đội ngũ cộng sự có chuyên môn về thương hiệu và đáng tin cậy để hợp tác trong việc xây dựng chiến lược, phát triển các mối quan hệ và tiếp thị hình ảnh đến với công chúng cũng như các nhà tài trợ tiềm năng.

Bước 8. Tham gia các hoạt động cộng đồng ngoài giải đấu chuyên môn nhằm tạo dựng sự gắn kết với công chúng và gia tăng mức độ gắn kết với nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng.

Bước 9. Duy trì thành tích trong lĩnh vực mình hoạt động. Phải trở thành chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực mình lựa chọn để thương hiệu cá nhân có cơ hội duy trì và phát triển bền vững.

Bước 10. Xây dựng câu chuyện thương hiệu nhằm truyền cảm hứng và tạo cảm xúc tích cực cho công chúng.

Bước 11. Tương tác thường xuyên trên mạng xã hội và biến mạng xã hội trở thành công cụ kết nối với người hâm mộ và nhà tài trợ tiềm năng.

Bước 12. Xây dựng mạng lưới khách hàng và nhà tài trợ tiềm năng.

Bước 13. Tạo dựng hệ sinh thái hay còn gọi là fan club để duy trì sự ảnh hưởng tới công chúng.

4.Kết luận.

Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn đượcChiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân cho VĐV thành tích cao Việt Nam gồm 8 yếu tố cốt lõi, bao gồm:Thành tích cá nhân vượt trội (là một tài năng thiên bẩm); Có đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, có khả năng giao tiếp ứng xử, có thái độ sống tích cực của một VĐV thể thao; Người phát hiện, đầu tư và dẫn dắt đúng hướng để tài năng được nuôi dưỡng, phát huy; Có môi trường phù hợp để phát triển và tài năng được tỏa sáng; Tìm được những đối tác hợp tác đúng đắn và đáng tin cậy để phát triển tài năng; Có chiến lược đa dạng hóa năng lực cá nhân và thương hiệu cá nhân khi đang ở thời kỳ đỉnh cao căn cứ vào năng lực cốt lõi; Xác định được chiến lược hậu đỉnh cao đúng đắn nhằm xây dựng được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp dựa vào năng lực cốt lõi; Kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu và sống có chiến lược đã đề ra và triển khai một cách bài bản với sự hỗ trợ của các chuyên gia về thương hiệu và 13 bước xây dựng thượng hiệu các nhân cho VĐV .

5.Tài liệu tham khảo

 1. Hubert K.Rambersad (2008), Quản trị thương hiệu cá nhân và công ty, ebook: http://www.taisachhay.com
 2. Courtney Hodge, Matthew Walker (2015) Personal branding: A perspective from the professional athlete-level-of-Analysis, 16(1/2):112DOI: 10.1504/IJSMM.2015.074920
 3. De Chernatony, L. (2001), A model for strategically building brand, The Journal of Brand Management, Vol.9, No.1,pp.32-44.
 4. Goldsmith, M. (2009). Authentic Personnal Branding. Marshall business week online.
 5. Marie-Agnès Parmentier, Eileen Fischer (2012): Cách các vận động viên xây dựng thương hiệu của họ (How athletes build their brands), Int. J. Sport Management and Marketing, Vol. 11, Nos. 1/2, 2012.
 6. Sepide Rahmani, Anna Sarhamma (2010), Personal Branding, Bacholor thesis, Lulea University of Technology
 7. https://d2g8uwgn11fzhj.cloudfront.net/wp content/uploads/2019/09/19101619/What-Can-A-Brand-Do-For-You_2f.pdf- Athlete 365 Personal Brand Toolkit
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *